รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

   

ส่วนหน้า

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ผลของน้ำบรอกโคลีต่อความเป็นกรดด่างในปัสสาวะ

ผลของน้ำบรอกโคลีต่อความเป็นกรดด่างในปัสสาวะ The Effect of Broccoli Juice On Urine PH กวิศรา  ลิ่มอภิชาต, สุนิสา  ไทยจินดา ...
Read More

การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา

การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา Applied Traditional Thai Medicine in Public Health System Service of Community Hospitals Case Study : Community ...
Read More

ผลของอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบกรวยต่อความทนทานการออกกำลังกาย และการฟื้นตัวของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ

ผลของอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบกรวยต่อความทนทานการออกกำลังกายและการฟื้นตัวของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ Effects of Conical–PEP on Exercise Endurance and Exercise Cardiopulmonary Recovery in Healthy Elderly ทัศวิญา  พัดเกาะ, ชุลี  โจนส์ ...
Read More

ความสอดคล้องระหว่างการแปลผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องสแกนและพยาธิแพทย์วินิจฉัยผลจากการย้อม HER2 ในมะเร็งเต้านม

ความสอดคล้องระหว่างการแปลผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องสแกนและพยาธิแพทย์วินิจฉัยผลจากการย้อม HER2 ในมะเร็งเต้านม Concordance between Immage Analysis by Scanscope and Pathologist Analysis using HER–2 Protein Scoring in Breast Cancer พันเพชร ...
Read More

ผลของดอกดาหลาอบแห้งต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้มีภาวะใกล้เบาหวานของอาสาสมัครโรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ผลของดอกดาหลาอบแห้งต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้มีภาวะใกล้เบาหวานของอาสาสมัครโรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง Hypoglycemic Effect of Etlingera Elatior (Torch Ginger) Flower in  Pre–Diabetes, Volunteers of Tamod Hospital, Phatthalung นายแพทย์เดชา  มุทธาพุทธิพงศ์, อาจารย์ นายแพทย์สุรพงษ์ ...
Read More

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550          

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550           Enforcement toward Protection of Domestic Violence Victims Act B.E. 2550  กฤติญา สุขเพิ่ม , อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ , ปิ่นบุญญา ลำมะนา, พิมลศักดิ์  นิลผาย ...
Read More

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว Factors Affecting the Students’ Communicative Skills at Burapha University, Sakaeo Campus Tanaporn Khamwan* ...
Read More

การศึกษาความต้องการในด้านองค์ความรู้ที่สําคัญต่อการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการสําหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

การศึกษาความตองการในดานองค์ความรูที่สําคัญตอการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการสําหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา An Exploratory Study of Essential Knowledge as Required for the Development of English Academic Writing Skills for Higher ...
Read More

การศึกษาปัจจัยและกระบวนการภายในปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้วมมือของเครือข่าย การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การศึกษาปัจจัยและกระบวนการภายในปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้วมมือของเครือข่าย การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี A Study of the Factors and Internal Process Affecting Collaborative Network of Government Budget Request Preparation of ...
Read More

แนวทางการป้องกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ำวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการป้องกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตําบล ถ้ำวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ Practice of the Prevention and Eliminate Mosquito Larvicide in Community Area of Tham Wua Daeng Subdistrict ...
Read More

รูปแบบการใช้ภาษาไทยในงานบริการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี

รูปแบบการใชภาษาไทยในงานบริการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี Thai Usage in Services Section of Government Sector and Private Sector in Pathum Thani Province ฐิติกาญจน ใจไมตรี * ...
Read More

อิทธิพลและมนต์เสน่ห์ของภาษาถิ่นอีสานที่มีต่อเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย

อิทธิพลและมนตเสนหของภาษาถิ่นอีสานที่มีตอเพลงลูกทุงรวมสมัย The Influence and Charm of Isan Dialects in Contemporary Folk Songs ปรเมศวร อุตระนิตย* ...
Read More

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทกับราธกฤษณัน

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทกับราธกฤษณัน A Comparative Study of Epistemology of Theravada Buddhist Philosophy and Radhakrishnan อุทัย กมลศิลป์ พระมหาสากล สุภรเมธี, ดร. พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร, ดร ...
Read More

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์Developing English Speaking Ability Using Role Play Activities of Undergraduate Students at Kalasin University กมลพัฒน์ ไชยสงคราม * ...
Read More

การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาโสเครติส

A Comparative Study of the Ethical Judgement in Theravada Buddhist Philosophy and Socrates Philosophy พระปรีชา อธิปฺโญ(กิจกุศล)*พระใกลรุง ปญฺาวชิโร,ดร.** พระราชปริยัติวิมล, ดร ...
Read More

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรง อิสระแบบหลายชั้น (MLM)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรง อิสระแบบหลายชั้น (MLM)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Factors affecting consumers' decision to buy supplements and beauty products from MLM in Bangkok. วรรณี เปรียบสม* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
Read More

การเปรียบเทียบปจจัยที่กอใหเกิดความไมพึงพอใจที่มีอิทธิพลตอการไมกลับมาเยือนซ้ํา กรุงเทพมหานครระหวางนักทองเที่ยวยุโรปกับเอเชีย

การเปรียบเทียบปจจัยที่กอใหเกิดความไมพึงพอใจที่มีอิทธิพลตอการไมกลับมาเยือนซ้ํา กรุงเทพมหานครระหวางนักทองเที่ยวยุโรปกับเอเชียA Comparative Study of Factors Related to Tourist Dissatisfaction in Not Revisiting Bangkok between European and Asian Tourists ชญาณิศา ...
Read More

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการทองเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี Marketing Mix Factors Affecting on One Day Trip at Bangsaen Beach,Chonburi มยุรี ศิริยม ...
Read More

คุณลักษณะของผูประกอบการที่พึงประสงคตามทัศนะของลูกคาธุรกิจลานออย อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

คุณลักษณะของผูประกอบการที่พึงประสงคตามทัศนะของลูกคาธุรกิจลานออย อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภูane Intermediary from the Customer’s Point of view at Naklang, Nongbualamphu มิรัญตรี คํามา, พยุงศรี ดีโคตร, นุชรี มาสภา* สุจิตรา ...
Read More

ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมยThe Study of Tourism Behaviors of Cultural Tourist in Buriram Province ภัคณิษา อภิศกรกุล ...
Read More

การบริหารการเงินเชิงกลยุทธและการเจริญเติบโตของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดหนองบัวลําภู

การบริหารการเงินเชิงกลยุทธและการเจริญเติบโตของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดหนองบัวลําภู Strategic Financial Management and Growth of Small and Micro community Enterprise in Nongbualumpoo สุจิตรา แสงจันดา* นิโรจน วงศเมืองแกน** นุชรี ...
Read More

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของอัตราส่วนของ ZnAc:PVA และอุณหภูมิการอบต่อสมบัติทางโครงสร้างของเส้นใยนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปั่นด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต

ผลของอัตราส่วนของ ZnAc:PVA และอุณหภูมิการอบต่อสมบัติทางโครงสร้างของเส้นใยนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปั่นด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต Effect of ZnAc:PVA Ratio and Temperature Annealing on Structural Properties of ZnO Nanofibers Spun by Electrospinning Method ...
Read More

การหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในชาดอกบัวหลวง

การหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในชาดอกบัวหลวง Determination of Total Phenolic Content and Antioxidant Potential in Lotus (Nelumbo nucifera) Tea อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์, นภศูล ศิริจันทร์, ดารณี ลาดหนองขุ่น, รุ้งกาญจน์ สมบูรณ์, ธนิษฐ์นันท์ บุญศรีชนะ ...
Read More

การตรวจวัดองค์ประกอบสารละลายด้วยสัญญาณแสง 1500 นาโนเมตร ผ่านระบบวงแหวนสั่นพร้องเดี่ยวใน แม็ช-เซ็นห์เดอร์ อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์

การตรวจวัดองค์ประกอบสารละลายด้วยสัญญาณแสง 1500 นาโนเมตร ผ่านระบบวงแหวนสั่นพร้องเดี่ยวใน แม็ช-เซ็นห์เดอร์ อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ Chemical Solution Type Measurement by light signal 1550 nanometer with Single Ring Resonator in ...
Read More

การศึกษาคุณภาพสีย้อมเส้นไหมจากครั่งด้วยสารช่วยติดสีธรรมชาติ

การศึกษาคุณภาพสีย้อมเส้นไหมจากครั่งด้วยสารช่วยติดสีธรรมชาติ The Quality of Color Dyeing Silk by Lac with Natural Mordants จุฑามาศ  ชูสกุล, ดร.อังคณา ชาติก้อน ...
Read More

การสังเคราะห์ลูมินอลในการตรวจสอบร่องรอยของเลือด

การสังเคราะห์ลูมินอลในการตรวจสอบร่องรอยของเลือด Synthesis of Luminol to Detect Trace Amounts of Blood อาริษา ศรีดวงใจ, ดร.เกษศิรินทร์  เอกสินิทธ์กุล, รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์ ...
Read More

การผลิตไซรัปกล้วยไข่โดยกระบวนการหมัก

การผลิตไซรัปกล้วยไข่โดยกระบวนการหมัก Production Banana (KluaiKhai; Musa (AA group)) Syrup by Fermentation สุวิชญา บัวชาติ, สาวิตรี นุชเนื่อง ...
Read More

การปนเปื้อนโลหะหนักในสัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา จังหวัดเลย

การปนเปื้อนโลหะหนักในสัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา จังหวัดเลย Heavy Metal Contaminations in Aquatic Animals of the Mekong River and Its Tributaries at Loei Province วัลลภ ...
Read More

การศึกษาประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยระบายความร้อนด้วยท่อทำความเย็น แบบท่อทองแดงร่วมกับแผ่นเพลเทียร์

การศึกษาประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยระบายความร้อนด้วยท่อทำความเย็น แบบท่อทองแดงร่วมกับแผ่นเพลเทียร์ A Study of the Efficiency of Performance in Solar Cell Panels by Copper Tube and Peltier for Cooling ...
Read More

การกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านโดยใช้สารสกัดน้ำจากใบสะเดาและใบยาสูบ

การกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านโดยใช้สารสกัดน้ำจากใบสะเดาและใบยาสูบ Elimination of Aedes aegypti Larva using Aqueous Extract from Neem and Tobacco Leaves ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์, บุษกร พิมพา, ดาราภรณ์ เสาทอง , ...
Read More

การพัฒนาระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

การพัฒนาระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด The Development of Information Systems for Professional Student Experience in Faculty of Business administration and Accountancy Roi ...
Read More

การศึกษาและครุศาสตร์ 

อรรถาธิบายและวิเคราะห์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น สำหรับวงดุริยางค์

อรรถาธิบายและวิเคราะห์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น สำหรับวงดุริยางค์  Explanation and Analysis of Arranging : Khakboratad 2 floors for orchestra ธีรชาติ อุดมญาติ,  พ.ต.ท.ดร.ฑีฆา โพธเวส, บพิตร เค้าหัน, อำนาจ  ถามะพันธุ์, ชัชวาล ...
Read More

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงกาเต้นก้อนสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงกาเต้นก้อนสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก Explanation and Analysis of Arranging :Fon ka-then-gon ศิลปะศาสตร์ วิเศษดอนหวาย, พ.ต.ท.ดร.ฑีฆา โพธิเวส, บพิตร เค้าหัน, ธรรมชาติ ถามะพันธ์, ชัชวาล สร้อยกุดเรือ ...
Read More

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก The Arranging of Fon Bai Sri Shu Kwan for Orchestra พันตำรวจโท ดร.ทีฆา  โพธิเวส ...
Read More

การศึกษาโครงสร้างท่ารำในพิธีกรรมปัญโจลมะม็วดในเขตอีสานใต้

การศึกษาโครงสร้างท่ารำในพิธีกรรมปัญโจลมะม็วดในเขตอีสานใต้  A Study of Thai Postures Used for Panjoelmamuad Ceremony in South Eastern of Thailand กีรติ เปาริสาร ...
Read More

 

ศิลปะและผลงานสร้างสรรค์

การศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

การศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น The Behavior on Achievement of Senior Project Subject major in Information System of Business administration ...
Read More

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Learning Activity Management in cording to the STEM Education in Chemistry Course on Polymer Issue ...
Read More

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ Designing the Innovative Learning Management Plans in the Form of the STEM Education to Develop the Primary Students ...
Read More

การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Wqac Model เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Wqac Model เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม Adaptation of WQAC Model for Develop Four Versatile Poetry Skills for Students of ...
Read More

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Transformational Leadership of School Administrators under Buengkhan Primary Educational Service Area Office ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี ฝ่ายทอง, อาจารย์ ดร. ชานนท์ เศรษฐแสงศรี ...
Read More

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 Transformational Leadership of the Small School Administrators under Udonthani Primary Educational Service Area Office 3 วีระชัย ...
Read More

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The Develop a Learning Management Plan with SQ4R Teaching Method for Developing Reading Skills for ...
Read More

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 The Development of Learning Management in Thai by Using Flipped Classroom for Student in Mattayom 3 ชนิดา พันธุ์โสภณ, ...
Read More

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Learning Management with STEM Education have Effect to Achievement Learning and Attitude toward Science in Physics ...
Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดเชิงระบบ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดเชิงระบบ A Development of Activity-Based Learning with the STEM Education on the Photosynthesis Issue to Promote ...
Read More