รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

   \

เล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ฉบับเต็ม

ส่วนหน้า  สารบัญ

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ผลของน้ำบรอกโคลีต่อความเป็นกรดด่างในปัสสาวะ

ผลของน้ำบรอกโคลีต่อความเป็นกรดด่างในปัสสาวะ The Effect of Broccoli Juice On Urine PH กวิศรา  ลิ่มอภิชาต, สุนิสา  ไทยจินดา ...
Read More

การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา

การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา Applied Traditional Thai Medicine in Public Health System Service of Community Hospitals Case Study : Community ...
Read More

ผลของอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบกรวยต่อความทนทานการออกกำลังกาย และการฟื้นตัวของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ

ผลของอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบกรวยต่อความทนทานการออกกำลังกายและการฟื้นตัวของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ Effects of Conical–PEP on Exercise Endurance and Exercise Cardiopulmonary Recovery in Healthy Elderly ทัศวิญา  พัดเกาะ, ชุลี  โจนส์ ...
Read More

ความสอดคล้องระหว่างการแปลผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องสแกนและพยาธิแพทย์วินิจฉัยผลจากการย้อม HER2 ในมะเร็งเต้านม

ความสอดคล้องระหว่างการแปลผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องสแกนและพยาธิแพทย์วินิจฉัยผลจากการย้อม HER2 ในมะเร็งเต้านม Concordance between Immage Analysis by Scanscope and Pathologist Analysis using HER–2 Protein Scoring in Breast Cancer พันเพชร ...
Read More

ผลของดอกดาหลาอบแห้งต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้มีภาวะใกล้เบาหวานของอาสาสมัครโรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ผลของดอกดาหลาอบแห้งต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้มีภาวะใกล้เบาหวานของอาสาสมัครโรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง Hypoglycemic Effect of Etlingera Elatior (Torch Ginger) Flower in  Pre–Diabetes, Volunteers of Tamod Hospital, Phatthalung นายแพทย์เดชา  มุทธาพุทธิพงศ์, อาจารย์ นายแพทย์สุรพงษ์ ...
Read More

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550          

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550           Enforcement toward Protection of Domestic Violence Victims Act B.E. 2550  กฤติญา สุขเพิ่ม , อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ , ปิ่นบุญญา ลำมะนา, พิมลศักดิ์  นิลผาย ...
Read More

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว Factors Affecting the Students’ Communicative Skills at Burapha University, Sakaeo Campus Tanaporn Khamwan* ...
Read More

การศึกษาความต้องการในด้านองค์ความรู้ที่สําคัญต่อการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการสําหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

การศึกษาความตองการในดานองค์ความรูที่สําคัญตอการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการสําหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา An Exploratory Study of Essential Knowledge as Required for the Development of English Academic Writing Skills for Higher ...
Read More

การศึกษาปัจจัยและกระบวนการภายในปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้วมมือของเครือข่าย การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การศึกษาปัจจัยและกระบวนการภายในปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้วมมือของเครือข่าย การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี A Study of the Factors and Internal Process Affecting Collaborative Network of Government Budget Request Preparation of ...
Read More

แนวทางการป้องกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ำวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการป้องกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตําบล ถ้ำวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ Practice of the Prevention and Eliminate Mosquito Larvicide in Community Area of Tham Wua Daeng Subdistrict ...
Read More

รูปแบบการใช้ภาษาไทยในงานบริการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี

รูปแบบการใชภาษาไทยในงานบริการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี Thai Usage in Services Section of Government Sector and Private Sector in Pathum Thani Province ฐิติกาญจน ใจไมตรี * ...
Read More

อิทธิพลและมนต์เสน่ห์ของภาษาถิ่นอีสานที่มีต่อเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย

อิทธิพลและมนตเสนหของภาษาถิ่นอีสานที่มีตอเพลงลูกทุงรวมสมัย The Influence and Charm of Isan Dialects in Contemporary Folk Songs ปรเมศวร อุตระนิตย* ...
Read More

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทกับราธกฤษณัน

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทกับราธกฤษณัน A Comparative Study of Epistemology of Theravada Buddhist Philosophy and Radhakrishnan อุทัย กมลศิลป์ พระมหาสากล สุภรเมธี, ดร. พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร, ดร ...
Read More

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์Developing English Speaking Ability Using Role Play Activities of Undergraduate Students at Kalasin University กมลพัฒน์ ไชยสงคราม * ...
Read More

การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาโสเครติส

A Comparative Study of the Ethical Judgement in Theravada Buddhist Philosophy and Socrates Philosophy พระปรีชา อธิปฺโญ(กิจกุศล)*พระใกลรุง ปญฺาวชิโร,ดร.** พระราชปริยัติวิมล, ดร ...
Read More

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรง อิสระแบบหลายชั้น (MLM)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรง อิสระแบบหลายชั้น (MLM)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Factors affecting consumers' decision to buy supplements and beauty products from MLM in Bangkok. วรรณี เปรียบสม* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
Read More

การเปรียบเทียบปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม้พึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการไม่กลับมาเยือนซ้ํา กรุงเทพมหานครระหว่างนักท่องเที่ยวยุโรปกับเอเชีย

การเปรียบเทียบปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม้พึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการไม่กลับมาเยือนซ้ํา กรุงเทพมหานครระหว่างนักท่องเที่ยวยุโรปกับเอเชีย A Comparative Study of Factors Related to Tourist Dissatisfaction in Not Revisiting Bangkok between European and Asian Tourists ...
Read More

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการทองเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี Marketing Mix Factors Affecting on One Day Trip at Bangsaen Beach,Chonburi มยุรี ศิริยม ...
Read More

คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ตามทัศนะของลูกค้าธุรกิจลานอ้อย อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

คุณลักษณะของผูประกอบการที่พึงประสงคตามทัศนะของลูกคาธุรกิจลานออย อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภูane Intermediary from the Customer’s Point of view at Naklang, Nongbualamphu มิรัญตรี คํามา, พยุงศรี ดีโคตร, นุชรี มาสภา* สุจิตรา ...
Read More

ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมยThe Study of Tourism Behaviors of Cultural Tourist in Buriram Province ภัคณิษา อภิศกรกุล ...
Read More

การบริหารการเงินเชิงกลยุทธและการเจริญเติบโตของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดหนองบัวลําภู

การบริหารการเงินเชิงกลยุทธและการเจริญเติบโตของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดหนองบัวลําภู Strategic Financial Management and Growth of Small and Micro community Enterprise in Nongbualumpoo สุจิตรา แสงจันดา* นิโรจน วงศเมืองแกน** นุชรี ...
Read More

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของอัตราส่วนของ ZnAc:PVA และอุณหภูมิการอบต่อสมบัติทางโครงสร้างของเส้นใยนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปั่นด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต

ผลของอัตราส่วนของ ZnAc:PVA และอุณหภูมิการอบต่อสมบัติทางโครงสร้างของเส้นใยนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปั่นด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต Effect of ZnAc:PVA Ratio and Temperature Annealing on Structural Properties of ZnO Nanofibers Spun by Electrospinning Method ...
Read More

การหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในชาดอกบัวหลวง

การหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในชาดอกบัวหลวง Determination of Total Phenolic Content and Antioxidant Potential in Lotus (Nelumbo nucifera) Tea อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์, นภศูล ศิริจันทร์, ดารณี ลาดหนองขุ่น, รุ้งกาญจน์ สมบูรณ์, ธนิษฐ์นันท์ บุญศรีชนะ ...
Read More

การตรวจวัดองค์ประกอบสารละลายด้วยสัญญาณแสง 1500 นาโนเมตร ผ่านระบบวงแหวนสั่นพร้องเดี่ยวใน แม็ช-เซ็นห์เดอร์ อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์

การตรวจวัดองค์ประกอบสารละลายด้วยสัญญาณแสง 1500 นาโนเมตร ผ่านระบบวงแหวนสั่นพร้องเดี่ยวใน แม็ช-เซ็นห์เดอร์ อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ Chemical Solution Type Measurement by light signal 1550 nanometer with Single Ring Resonator in ...
Read More

การศึกษาคุณภาพสีย้อมเส้นไหมจากครั่งด้วยสารช่วยติดสีธรรมชาติ

การศึกษาคุณภาพสีย้อมเส้นไหมจากครั่งด้วยสารช่วยติดสีธรรมชาติ The Quality of Color Dyeing Silk by Lac with Natural Mordants จุฑามาศ  ชูสกุล, ดร.อังคณา ชาติก้อน ...
Read More

การสังเคราะห์ลูมินอลในการตรวจสอบร่องรอยของเลือด

การสังเคราะห์ลูมินอลในการตรวจสอบร่องรอยของเลือด Synthesis of Luminol to Detect Trace Amounts of Blood อาริษา ศรีดวงใจ, ดร.เกษศิรินทร์  เอกสินิทธ์กุล, รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์ ...
Read More

การผลิตไซรัปกล้วยไข่โดยกระบวนการหมัก

การผลิตไซรัปกล้วยไข่โดยกระบวนการหมัก Production Banana (KluaiKhai; Musa (AA group)) Syrup by Fermentation สุวิชญา บัวชาติ, สาวิตรี นุชเนื่อง ...
Read More

การปนเปื้อนโลหะหนักในสัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา จังหวัดเลย

การปนเปื้อนโลหะหนักในสัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา จังหวัดเลย Heavy Metal Contaminations in Aquatic Animals of the Mekong River and Its Tributaries at Loei Province วัลลภ ...
Read More

การศึกษาประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยระบายความร้อนด้วยท่อทำความเย็น แบบท่อทองแดงร่วมกับแผ่นเพลเทียร์

การศึกษาประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยระบายความร้อนด้วยท่อทำความเย็น แบบท่อทองแดงร่วมกับแผ่นเพลเทียร์ A Study of the Efficiency of Performance in Solar Cell Panels by Copper Tube and Peltier for Cooling ...
Read More

การกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านโดยใช้สารสกัดน้ำจากใบสะเดาและใบยาสูบ

การกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านโดยใช้สารสกัดน้ำจากใบสะเดาและใบยาสูบ Elimination of Aedes aegypti Larva using Aqueous Extract from Neem and Tobacco Leaves ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์, บุษกร พิมพา, ดาราภรณ์ เสาทอง , ...
Read More

การพัฒนาระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

การพัฒนาระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด The Development of Information Systems for Professional Student Experience in Faculty of Business administration and Accountancy Roi ...
Read More

การศึกษาและครุศาสตร์ 

อรรถาธิบายและวิเคราะห์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น สำหรับวงดุริยางค์

อรรถาธิบายและวิเคราะห์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น สำหรับวงดุริยางค์  Explanation and Analysis of Arranging : Khakboratad 2 floors for orchestra ธีรชาติ อุดมญาติ,  พ.ต.ท.ดร.ฑีฆา โพธเวส, บพิตร เค้าหัน, อำนาจ  ถามะพันธุ์, ชัชวาล ...
Read More

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงกาเต้นก้อนสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงกาเต้นก้อนสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก Explanation and Analysis of Arranging :Fon ka-then-gon ศิลปะศาสตร์ วิเศษดอนหวาย, พ.ต.ท.ดร.ฑีฆา โพธิเวส, บพิตร เค้าหัน, ธรรมชาติ ถามะพันธ์, ชัชวาล สร้อยกุดเรือ ...
Read More

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก The Arranging of Fon Bai Sri Shu Kwan for Orchestra พันตำรวจโท ดร.ทีฆา  โพธิเวส ...
Read More

การศึกษาโครงสร้างท่ารำในพิธีกรรมปัญโจลมะม็วดในเขตอีสานใต้

การศึกษาโครงสร้างท่ารำในพิธีกรรมปัญโจลมะม็วดในเขตอีสานใต้  A Study of Thai Postures Used for Panjoelmamuad Ceremony in South Eastern of Thailand กีรติ เปาริสาร ...
Read More

 

ศิลปะและผลงานสร้างสรรค์

การบูรณาการแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) ในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การบูรณาการแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) ในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Conceptual Integrations of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) for Enhancing Learning Achievements and ...
Read More

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย The Development of Brain Based Learning Activities to promote Basic Science Skills for Early Childhood Students พรสวรรค์  จันทร, อาจารย์ ...
Read More

การพัฒนาทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม

การพัฒนาทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม Developing student Argumentation Skills of 11th Grade Students Using Socioscientific Issues Learning Method  วีระชน  ผดุงกิจนิรันดร์, ดร. สมปอง ศรีกัลยา, ผศ ...
Read More

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ The Development of English Writing Ability Using Task-based Learning of Undergraduate Students at Kalasin University  ศุภชัย  ศรีหาตา, นภาทรัพย์  เลิศปรีดากร, รพีพร ...
Read More

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการกับโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์เสมือน เรื่องหลักการเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการกับโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์เสมือน เรื่องหลักการเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 The development of web-based instruction using problem-based learning are integration with virtual robot controller program ...
Read More

การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย Teaching of Learning Activities by Self-Directed Learning (SDL Model) to Increase Learning Achievement of Early Childhood Innovation Course วรนุช  ...
Read More

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้แนวคิด BALANCED SCORECARD

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้แนวคิด BALANCED SCORECARD An Evaluation of Master’s Degree in Research for Educational Development Program, NakhonPhanom University, by ...
Read More

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ Implementation of an Educational Quality Assurance for Child Development Centers under the Local Administrative Organization in ...
Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 The Development of learning Achievement in Chemistry and Critical thinkingof 10th Grade Students through the Active Learning ...
Read More

การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบปกติ

การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแบบปกติ Comparison of Critical Thinking and Argumentation Skills of Grade 9 Learning about the Science of Biotechnology ...
Read More