การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550          

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550          

Enforcement toward Protection of Domestic Violence Victims Act B.E. 2550

 กฤติญา สุขเพิ่ม , อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ , ปิ่นบุญญา ลำมะนา, พิมลศักดิ์  นิลผาย

Download (PDF, 196KB)