การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา

การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา

Applied Traditional Thai Medicine in Public Health System Service of Community Hospitals Case Study : Community Hospitals in Songkhla Province

น้ำทิพย์  ชินนาพันธ์, นายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ, ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร

Download (PDF, 8.62MB)