การศึกษาความต้องการในด้านองค์ความรู้ที่สําคัญต่อการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการสําหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

การศึกษาความตองการในดานองค์ความรูที่สําคัญตอการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการสําหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
An Exploratory Study of Essential Knowledge as Required for the Development of English Academic Writing Skills for Higher Education Learners
พีรเดช คุมวงศไทย*

Download (PDF, 8.62MB)