การศึกษาปัจจัยและกระบวนการภายในปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้วมมือของเครือข่าย การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การศึกษาปัจจัยและกระบวนการภายในปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้วมมือของเครือข่าย การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

A Study of the Factors and Internal Process Affecting Collaborative Network of Government Budget Request Preparation of Suranaree University of Technology
ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์

Download (PDF, 382KB)