กำหนดการ

กำหนดการ และค่าใช้จ่ายการส่งผลงาน

กำหนดการของการส่งผลงาน

วันกำหนดการ กิจกรรมดำเนินงาน
5 เม.ย. – 31 พ.ค. 60 เปิดรับ Full Paper ผ่านระบบ Online และลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย
ภายใน วันที่ 15 มิ.ย. 2560 แจ้งผลการพิจารณา (ตรวจสอบสถานะ : ส่งผลงานวิจัย)
ภายใน วันที่ 18 มิ.ย. 2560 ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับไข
ภายใน วันที 20 มิ.ย. 2560 ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance)
วันที่ 13 ก.ค. 2560 นำเสนอผลงาน (Conference)

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

การลงทะเบียนและชำระเงิน :

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับประเภทผู้เข้าร่วมประชุม และประเภทผู้นำเสนอผลงาน”

สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและบัญชี

ประเภท 5 เม.ย. 60 – 15 พ.ค. 60 
ปรับวันใหม่ ถึง15 พ.ค.60
16 – 31 พ.ค. 60
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายในหรือนักศึกษาภายใน 2,000 บาท 2,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอ) 1,200 บาท 1,500 บาท

หมายเหตุ : การชำระค่าลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 บทความ

ชำระผ่านบัญบัญชี : ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี : 411-3-27033-3

ชื่อบัญชี : ประชุมวิชาการระดับชาติ reru2560

การส่ง เอกสารบทความ และ หลักฐานการชำระเงิน ให้ Login เข้าระบบก่อน


ผู้สำเนอผลงานประเภทโปรเตอร์ต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. x สูง 120 ซม. มาด้วยโดยทางผู้จัดจะทำบอร์ดไว้ให้

ค่าลงทะเบียน : เมื่อจ่ายเงินแล้วจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ จากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ สูจิบัตร , CD Proceeding (Full Paper) , ใบประกาศนียบัตร , อาหารว่าง และอาหารกลางวัน


เบอร์โทรติดต่อ : 043-556231 ,

1. ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ โทร:081-708-4035

2. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ โทร:089-010-6475

e-mail : conference.reru@gmail.com