ความสอดคล้องระหว่างการแปลผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องสแกนและพยาธิแพทย์วินิจฉัยผลจากการย้อม HER2 ในมะเร็งเต้านม

ความสอดคล้องระหว่างการแปลผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องสแกนและพยาธิแพทย์วินิจฉัยผลจากการย้อม HER2 ในมะเร็งเต้านม

Concordance between Immage Analysis by Scanscope and Pathologist Analysis using HER2 Protein Scoring in Breast Cancer

พันเพชร  น้อยเมล์ , สุพินดา  คูณมี, ศักดา  วราอัศวปติ, ทิพวรรณ  เตรียมวิทยานนท์ ,พิทักษ์  น้อยเมล์ 

Download (PDF, 8.62MB)