ที่พักและการเดินทาง
ติดต่อหน่วยงานผู้จัด : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7)

ประสานงานโครงการ โทร : 043-556231


สถานที่จัด และจองที่พัก : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ติดต่อ จองห้องพัก โทร : 043 556 223