รายชื่อผู้ลงทะเบียน
จำนวน ชื่อ สกุล สถาบัน/หน่วยงาน ลักษณะการร่วมงาน หัวข้อสนใจ
1
สุชาติ หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
2
Pimonsak Nilphai คณะนิติรัฐศาสตร์ 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
Narongrit Lahpun มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1นำเสนอ Oral 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
4
ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1นำเสนอ Oral 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
5
suttipong fungdet มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
6
นาย ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
srisunan prasertsang มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว
8
sarawuth pomsinsub มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
ศศิธร อนุสกุลเจริญพร วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
พิทักษ์ พลคชา ราชภัฏร้อยเอ็ด 2นำเสนอ Poster์ 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
พระครูปริยัติวราภิรม มมร.ร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
ทานตะวัน ใจเอื้อ goverment 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
13
ศศิธร อนุสกุลเจริญพร goverment 2นำเสนอ Poster์ 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
Mr. Prawat Sutthiprapa goverment 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
15
chayanun armarttad goverment 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
ปัญญา สังขวดี goverment 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
17
กนกกร พวงสมบัติ goverment 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
18
krittika sungkawadee goverment 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
19
พันธ์ทิพา คนฉลาด goverment 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
20
Dumrongrit Chantra goverment 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
21
นายพิเชษฐ์ กงชา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2นำเสนอ Poster์
22
Sirodom Jakkam มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์
23
อรพร ทับทิมศรี อาจารย์ มรภ.ศรีสะเกษ 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
24
ฟ้า แคมเบล อาจารย์ มรภ.ศรีสะเกษ 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
25
พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
26
นางสาวพิลึก นิลศิริ โรงเรียนพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
27
นางสาวพรสวรรค์ จันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
28
นายชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1นำเสนอ Oral 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว
29
พิทักษ์ น้อยเมล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
30
กุลธิดา ธรรมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
31
ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง คณะพยาบาลศาสตร์ 1นำเสนอ Oral 6 กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
32
ดร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
33
นางนาฏยา ใบบ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
34
กีรติ เปาริสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1นำเสนอ Oral 4 กลุ่มศิลปะและผลงานสร้างสรรค์
35
กิตติศักดิ์ เฉนียง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
36
ชุษณพงษ์ ด่านวิไล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
37
สุพรรณิการ์ ชนะนิล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
38
KANDA PUMSIN มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
39
ดร.อรทัย จิตไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
40
เสกสรร ท้าวทุมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
41
นายวัลลภ ทาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1นำเสนอ Oral 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
42
Chanuta Srikutreua College of Local Administration, Khon Kaen University 2นำเสนอ Poster์ 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
43
Pramuan Pernpakwan College of Local Administration, Khon Kaen University 2นำเสนอ Poster์ 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
44
jittrapa konchalard มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
45
Nuttakarn Pookrak มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว
46
Chatchay Wiriyajaroenkit มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
47
ปรารถนา สาระกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
48
สมฤดี อยู่สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
49
ทิพย์สุคนธ์ โปร่งมณี มหาวิทยาลัยราชภ้ฏร้อยเอ็ด 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
50
กมลลักษณ์ พรมมา มหาวิทยาลัยราชภัฎรัอยเอ็ด 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
51
สิทธเดช หมอกมีชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
52
ไอลดา คิตาสาวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
53
ดร.นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
54
Theeranat Suwanaruang Kalasin University 1นำเสนอ Oral 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
55
วัชรพงษ์ พรมหงษ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2นำเสนอ Poster์ 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
56
ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล โรงเรียนบรบือ 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
57
chanyarin somporn มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
58
Kantana Chomjumjung มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
59
จุฑามาศ มาตยะขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
60
กิ่งแก้ว เกื้อหนองขุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
61
สำรวย ชมอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
62
นางน้ำเพชร อภัยศิลา ราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
63
่juthamat Mattayakhun มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
64
Arisa Sriduangjai มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1นำเสนอ Oral 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
65
Suchada jirasirisuk มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1นำเสนอ Oral 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
66
จตุพร หงส์ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
67
พ.ต.ท.ฑีฆา โพธิเวส มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 4 กลุ่มศิลปะและผลงานสร้างสรรค์
68
เติน ฮวางฮิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
69
ธีรชาติ อุดมญาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 4 กลุ่มศิลปะและผลงานสร้างสรรค์
70
เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
71
สำรวย ชมอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
72
ปัณณวิชญ์ วรดิษฐวงษ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2นำเสนอ Poster์ 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
73
ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
74
ศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
75
สุกัญญา เกิดสุข มหาวิทยาลัยราชธานี 2นำเสนอ Poster์ 6 กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
76
ธราธิป ทิพย์กรรณ 1นำเสนอ Oral 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว
77
อัจฉริยาพร เดชโยธิน มหาวิทยาลัยราชธานี 2นำเสนอ Poster์ 6 กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
78
เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1นำเสนอ Oral
79
พวงรัตน์ คุ้มคง โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจังหวัดชัยภูมิ 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
80
นางจิรังกูร ณัฐรังสี มหาวิทยาลัยราชธานี 2นำเสนอ Poster์ 6 กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
81
บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
82
พันเพชร น้อยเมล์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ฟ้งบรรยาย 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
83
Saowakhon sakulsri Rajabhat Maha Sarakham University 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
84
Atitaya Phumkhonsarn Rajabhat Mahasarakham University 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
85
นายสุขสันต์ ทับทิมหิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
86
สุรชัย รัตนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
87
Charintip Suksrath มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
88
อนุชา ม่วงใหญ่ โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
89
rungkan klahan phetchaburi rajabhat university 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
90
กิตติวัฒน์ อะโน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
91
Theeranat Suwanaruang Kalasin University 1นำเสนอ Oral 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
92
พิเชษฐ์ กงชา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2นำเสนอ Poster์ 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
93
Sanyapong Akarajun มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
94
นางสาวณภัทริน ปะกิคา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
95
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1นำเสนอ Oral 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว
96
sunisa srikruedong มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
97
chadarat samnakning Rajabhat mahasarakham university 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
98
kanittha Sanoonpaiboon มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
99
อภิสิทธิ์ มีปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
100
พรหมลิขิต จิตจักร goverment 2นำเสนอ Poster์
101
วราภรณ์ ไทยมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
102
Surasit Jitrenoo Rajabhat Maha Sarakham University 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
103
Prakaypet Tarachoo วิทยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
104
เอกภพ นุ่มพรม วิทยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
105
นางสาวนงค์นุช ญาติอภิรักษ์ วิทยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
106
วีระชัย อุทัยศรี วิทยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
107
Kannika Amonpan มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
108
อ.ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
109
อ.ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 1นำเสนอ Oral 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
110
punika panchawee มหาวิทยาลัยบูรพา 1นำเสนอ Oral 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
111
นางจุฑามาศ ชูสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
112
ขนิษฐา นาผล วิทยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
113
จารุวรรณ สมพะยอม วิทยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
114
มนัสธนกรณ์ สาจันทร์ วิยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
115
สิริกร เจริญบุตร วิทยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
116
กุลศิริ บุญอาษา โรงเรียนบัวขาว 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
117
นางปวีณ์นา อินทะวงษา วิทยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
118
Supote Bualerng มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1นำเสนอ Oral 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
119
ชลธิชา ศรีหงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
120
ประภาณี ราญมีชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
121
เจษฎายุทธ ไกรกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
122
ชนัฎดา ภูโปร่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
123
อมร เภาสี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
124
Krissada Namwong PHANOMWAN COLLEGE OF TECHNOLOGY 2นำเสนอ Poster์ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
125
วิไลลักษณ์ ผ่านเมือง มหาวิทยาลัยราชภักมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
126
นางสาววิชชุดา สารกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
127
ปุญญพัฒน์ โคตรบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
128
Tiptunya Duangsri มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
129
จันทร์เพ็ญ ต้นเกษ วิทยาลัยสันตพล 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
130
หนึ่งฤทัย อุเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
131
นางกัญณภัทร แสนพวง โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์ 2นำเสนอ Poster์ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์