รูปแบบเอกสาร/เงื่อนไข

ข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

เงื่อนไขการนำเสนองานวิจัยและสร้างสรรค์

เงื่อนไขการตีพิมพ์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รูปแบบนำเสนอ

ดาวน์โหลด **รูปแบบนำเสนอ file doc
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง **การเขียนรูปแบบนำเสนอ

ฟอร์ม-……รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับต้น-3


การนำเสนอด้วยโปรเตอร์

ผู้สำเนอผลงานประเภทโปรเตอร์ต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. x สูง 120 ซม. มาด้วยโดยทางผู้จัดจะทำบอร์ดไว้ให้


หลักเกณฑ์การเสนอบทความ เพื่อลงตีพิมพ์บทวามวิจัย

ตัวอย่าง Poster

ตัวอย่างโปรเตอร์
ตัวอย่างโปรเตอร์ แบบที่ 1
รูปแบบโปรเตอร์ แบบที่ 1
รูปแบบโปรเตอร์ แบบที่ 2