หัวข้อ
กลุ่มผลงานหัวข้อนำเสนอ และการชำระค่าลงทะเบียน
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปิดรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่มหัวข้อนำเสนอผลงาน
  • กลุ่มที่ 1 กลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • กลุ่มที่ 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยว
  • กลุ่มที่ 4 กลุ่มศิลปะและผลงานสร้างสรรค์
  • กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
  • กลุ่มที่ 6 กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การชำระค่าลงทะเบียน : เมื่อชำระค่าลงทะเบียนให้ Login เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน
ประเภท 5 เม.ย. 60 – 15 พ.ค. 60 16 – 31 พ.ค. 60
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายในหรือนักศึกษาภายใน 2,000 บาท 2,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอ) 1,200 บาท 1,500 บาท

หมายเหตุ…..

  • จะมีการคัดเลือกผลงาน.. ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด