อิทธิพลและมนต์เสน่ห์ของภาษาถิ่นอีสานที่มีต่อเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย

อิทธิพลและมนตเสนหของภาษาถิ่นอีสานที่มีตอเพลงลูกทุงรวมสมัย The Influence and Charm of Isan Dialects in Contemporary Folk Songs

ปรเมศวร อุตระนิตย*

Download (PDF, 183KB)