แนวทางการป้องกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ำวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางการป้องกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตําบล ถ้ำวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ Practice of the Prevention and Eliminate Mosquito Larvicide in Community Area of Tham Wua Daeng Subdistrict Administrative Organization Nong Bua Daeng District Chaiyaphum Province

พิเชษฐ์ กงชา, ดร.วรรณชนก จันทชุม

Download (PDF, 8.62MB)