ติดต่อ
ติดต่อหน่วยงานผู้จัด : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7)

ประสานงานโครงการ โทร : 043-556231

  1. ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ โทร:081-708-4035

2. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ โทร:089-010-6475

e-mail : conference.reru@gmail.com